Zarejestruj się | Masz już konto? Zaloguj sięSzczepionka (ICT-107) w leczeniu glejaka wielopostaciowego
W Cancer Immunology Immunotherapy opublikowano wyniki badania wczesnej fazy oceniającego autologiczną szczepionkę na bazie komórek dendrytycznych u chorych na nowo zdiagnozowanego glejaka wielopostaciowego (GBM) lub GBM po wznowie.
Do jednoośrodkowego badania I fazy zakwalifikowano 22 chorych: 17 na nowo zdiagnozowanego GBM po pierwotnym leczeniu standardowym, które obejmowało leczenie chirurgiczne oraz uzupełniającą radiochemioterapię oraz 5 chorych po chirurgicznej resekcji wznowy GBM. Chorzy włączeni do badania poddani byli immunizacji szczepionką składającą się z komórek dendrytycznych „karmionych” ex vivo wieloma antygenami (tj. HER2, TRP-2, gp100, MAGE-1, IL13R-alfa2, AIM-2) ulegającymi ekspresji na komórkach glejaków oraz komórkach macierzystych glejaków. U wszystkich chorych obserwowano ekspresję przynajmniej 3 antygenów w obrębie komórek guza, natomiast u 14 zanotowano wszystkie w/w antygeny. Szczepionka DC podawana była trzykrotnie, podskórnie.
Zaobserwowano zaskakująco dobre wyniki badania. Po medianie obserwacji trwającej 40 miesięcy u 6 z 16 chorych na nowo zdiagnozowanego GBM nie zanotowano wznowy choroby. Mediana przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS – progression free survival) oraz mediana całkowitego przeżycia (OS – overall survival) u w/w chorych wynosiła odpowiednio 16,9 oraz 38,4 miesięcy. Długość mediany PFS i OS korelowała z obecnością ekspresji MAGE1 iAIM-2. Zaobserwowano także trend w kierunku wydłużenia mediany PFS i OS u chorych z ekspresją HER2 i gp100. Badacze zaobserwowali również obniżenie lub brak ekspresji ekspresji CD133 (antygen obecny na komórkach macierzystych GBM) u 5 chorych, poddanych leczeniu chirurgicznemu po wznowie choroby w trakcie leczenia szczepionką DC.
Leczenie było dobrze tolerowane. Obserwowano jedynie toksyczność 1 i 2 stopnia. Działania niepożądane obejmowały zmęczenie, świąd, wysypkę oraz zaczerwienienie skóry.
Obecnie zakończono rekrutację do randomizowanego badania 2 fazy oceniającego skuteczność w/w szczepionki (szczepionka vs placebo).

Źródło: S Phuphanich, CJ. Wheeler, JD. Rudnick. Phase I trial of a multi-epitope-pulsed dendritic cell vaccine for patients with newly diagnosed glioblastoma. Cancer Immunology Immunotherapy 2012, DOI: 10.1007/s00262-012-1319-0
 
Skomentuj ten artykuł:
Zaloguj się aby dodać swój komentarz.
Komentarze do tego artykułu:
Nikt nie skomentował jeszcze tego artykułu